Saturday, March 16, 2013

Dr. JB & Nelly Alinsod

Prayer for My Parents
by Dr. JB & Nelly Alinsod

Panginoon Diyos, salamat po sa aking pamilya. Salamat sa aking mga kapatid at higit sa lahat sa aking mga magulang. Sa araw na ito, aking inilalapit sa iyo ang aking mga magulang sa panalangin kong ito.

Pinagpala Mo po sila ng mahaba at mabungang mga taon. Pinagyaman Mo po sila ng kagalakan at lakas. Pinarami Ninyo ang kanilang kasiyahan at binigyan ng katuparan ang kanilang pangarap sa kanilang mga anak at apo. Maraming salamat po dahil pinagpala Ninyo sila higit sa kanilang inaasahan.

Ngayon punuin Mo po ang kanilang buong pagkatao – espiritu, kaluluwa at katawan ng Iyong mapagmahal na presensya. Kalingain Mo po sila sa lahat ng sandali lalo na kung sila ay malayo sa amin – na kanilang mga anak. Ang Iyong Banal na Espiritu at Banal na Salita ang kanilang maging kaaliwan at gabay sa mga taon na inihanda Mo sa kanila. Hiling ko ang kanilang kalusugan at lakas sa bawat araw.

Mayroon mga pagkakataon maaring madama nila ang kalungkutan dahil sa aming mga hinaharap na problema sa buhay. Ngunit dalangin ko na palakasin Ninyo ang kanilang pananampalataya upang maipagpatuloy nila ang pagdadasal para sa aming buong sambahayan.

O Panginoon Diyos, mahal po namin ang aming mga magulang. Wala po kaming maaring ipalit sa kanilang mga dasal, pagtataguyod, sakripisyo, pagkalinga at pagmamahal sa amin. Tulungan po Ninyo kami na bigyan sila ng dangal at kaligayahan sa pamamagitan ng aming buhay na maayos at maunlad. Tulungan po Ninyo silang magpatawad – sa amin na kanilang mga anak dahil maraming ulit namin silang nasaktan; sa ibang tao na nakasakit sa kanila; higit sa lahat sa kanilang sarili sa mga bagay na inisip nilang sila ay nagkulang bilang magulang. Alisin po Ninyo, O Diyos, ang anumang kalungkutan at sama ng kalooban sa kanilang puso. Puspusin Mo po sila ng kagalakan at tagumpay sa buhay na ito at sa kabilang-buhay.

Mapagmahal na Diyos, sa Inyong pagpapala, pagmamalasakit at pagkalinga aking ilalagak ang aking mga magulang. Ito ang aking taos-pusong panalangin sa ngalan ni Hesu Kristo na aking Panginoon at Taga-pagligtas. Amen.


No comments:

Post a Comment