Wednesday, May 15, 2013

Dr. JB & Nelly Alinsod

Prayer for Productivity

Ama sa langit, sambahin ang banal mong pangalan. Dalangin ko na pagharian mo ang aking trabaho kung paanong ikaw ay naghahari sa langit. Alam ko na hiwalay sa iyo lahat ng aking tagumpay at kasaganaan ay walang kabuluhan.

Bigyan po ninyo ako ng kamalayan na para sa inyo ang aking hanap-buhay. Nais kong magawa ang lahat ng nais mong mangyari sa araw na ito. Bigyan mo ako ng lahat ng aking kailangan upang magampanan ko ang aking mga tungkulin at responsibilidad. Alam kong binigay mo itong trabahong ito upang ako ay maging ilaw at pag-asa sa aking mga kasama.

Diyos, bigyan nyo po ako ng direksyon at kasipagan kasama ng tiyaga at bukas ng kalooban sa araw na ito. Pagpalain nyo ako at gawin mabunga sa lahat ng bahagi ng aking gawain ngayon. Ipaalala nyo po sa akin na laging maging tapat at responsable. Magamit ko nawa ng lubos ang lahat ng aking kakayanan at husay para sa ikabubuti ng aking kapwa.

Iligtas po ninyo ako mula sa pagkatakot sa tao at kayabangan. Tulungan nyo po ako na bantayan ang aking sarili laban sa pagiging makasarili, inggit at selos. Punuin nyo ako ng paggalang sa aking mga pinuno at ka-trabaho. Maging payapa nawa at masaya ang mga taong nasasakupan ko.

Dalangin ko na maging kuntento ako sa aking trabaho at magamit ko ang lahat ng aking kakayanan sa lahat ng pagkakataong darating sa akin. Tulungan mo po akong magamit kong mabuti ang aking mga oras upang magampanan ko ang inaasahan sa akin at mapa-unlad ko ang aking buhay. Sagipin nyo po ako mula sa sobrang kapaguran ganun din sa katamaran.

Mahal na Diyos, tulungan nyo po akong hanapin ang inyong gantimpala sa isang maayos na pagtatrabaho sa bawat araw. Maibigay ko nawa ang isang araw na tapat na trabaho mula sa isang tapat na puso. Makamit ko nawa ang isang tunay na pinagpalang buhay na naging malaking tulong sa aking kapwa at kagamit-gamit para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang dalangin ko sa ngalan ni Hesus, amen.

No comments:

Post a Comment