Friday, January 24, 2014

Dr. JB & Nelly Alinsod

Sunrise & Sunset Prayer
July-August 2013

Sunrise Prayer
Mahabaging Diyos, ikaw ang gumising sa akin sa araw na ito. Nais kong lumago sa Iyong biyaya at kaalaman sa araw na ito upang ako’y maging handa sa pagharap sa Iyo. Bayaan mong makilala pa Kita kung sino Ka, paglingkuran at ibigin Ka ng higit kaysa kahapon. Sa Iyong tulong matutupad ko ang kalooban Mo at magagawa ang nais Mo. Sa pag-ibig Mo ako’y mananahan sa maghapong ito.

Panginoon, narito po ang aking puso punuin Mo po ng Inyong kayamanan; narito ang aking isip, alisin po Ninyo ang aking kamang-mangan. Dakilang Pastol ng aking kaluluwa, gabayan Mo ako sa araw na ito. Ang Iyong baston ang maglayo sa akin sa lahat ng kasalanan at kamalian. Bakuran Nyo po ako upang hindi ako maging biktima ng aking pagnanasa at malason ng tubig ng makamundong pamumuhay. Ilayo Nyo ako sa mga patibong at lihim na bitag ng kaaway. Kayo ang magtanggol sa akin. Samahan Nyo po ako sa aking mga gawain sa buong araw na ito. At sa paglubog ng araw ay maibalik ko sa Iyo ng mayroong pasasalamat ang dakilang regalong dagdag na isang araw sa aking buhay.

Sunset Prayer
Mapagmahal na Diyos, salamat sa Inyong pagsama sa buong maghapon. Tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat sa Inyong pagmamalasakit sa aking pagsisikap na paunlarin ang aking buhay at maging kapaki-pakinabang sa Inyo at aking kapwa. Utang ko sa Inyo ang lahat sa buhay ko at sa Inyo ko rin inaalay ito.

Patawarin po Ninyo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa araw na ito at hugasan mula sa anumang bagay na hindi kasiya-siya sa Inyong paningin. Ilayo Ninyo sa akin ang lihim na kasalanan at sumpa na kakabit nito. Patuloy Nyo akong hubugin sa wangis ng aking Panginoon at Tagapagligtas na si Hesu Kristo. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay.

Sa aking pagtulog, balutin Ninyo ako ng Inyong pag-iingat. Bakuran Ninyo ako ng Inyong pagmamahal at lukuban ng Inyong Espiritu. Patuloy Nyo akong gawing banal at kaaya-aya sa Inyo dahil nais ko na malugod Kayo sa aking buhay.

Banal na Espiritu, tulungan mo akong mapagtagum-payan ang aking buong pagkatao upang ako’y makapamuhay ayon sa layunin Mo. Sa pagsama Mo, akin ang tagumpay at walang anumang bagay ang makasisira sa akin. Buong pagpapakumbaba at pasasalamat na inihahabilin ko ang aking buhay sa Iyong pagkalinga, dahil ako ay sa Iyo at Ikaw ay sa akin, amen.

No comments:

Post a Comment