Wednesday, January 29, 2014

Dr. JB & Nelly Alinsod

A New Year Prayer
January-February 2014

Diyos na Makapangyarihan, salamat po sa Bagong Taon! Tinatanggap ko ang lahat ng bagong oportunidad at karanasang dadalhin nito sa aking buhay. Tinatanggap ko rin ang dakilang pag-asa at kasiguruhan na Ikaw ay kasama ko sa bawat sandali ng taong ito. Alam kong hindi Ka nagbabago. Diyos, nalulugod ka na magbigay ng habag at awa sa mga nagtitiwala sa iyo.

Taglay ang malaking pananampalataya, aking inaanyayahan ang bagong taon ng  pabor, kasaganaan at proteksyon na bigay mo. Aangat ang buhay ko sa mas mataas na antas ng husay at dedikasyon. Panginoon Diyos, tinatanggap ko ang lahat ng karunungan at yaman na kailangan ko upang makapamuhay ayon sa iyong layunin. Matutupad ko ang kalooban mo sa buhay ko sa taong ito.

Panginoon, salamat sa tagumpay ng buhay ko sa taong ito. Dinedeklara ko na ang mga tulong na binhi ng kasaganaan ng mga nagdaang taon ay mabubuhay at magbubunga sa taong ito. Naniniwala ako sa bago at masaganang ani dala ng taong ito.  Salamat sa Iyong pabor, pagpapala, tagumpay, kasaganaan at mga bunga sa lahat ng bahagi ng buhay ko.

Panginoon, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo sa taong ito. Nais kong tuparin ang kalooban at kaharian mo sa buhay ko tulad ng pagtupad sa langit. Ibinibigay ko sa iyo, sa iyong bayan at sa iyong layunin ang buhay ko. Nais kong sumikat ka sa buhay ko. Dahil dito, muli kong inihahandog ang buhay ko upang maging kagalang-galang, banal at kagamit-gamit na sisidlan sa iyong mga kamay. Buong-buo na isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Lahat ng ako at lahat ng meron ako ay pag-aari mo. Ikaw ang aking Diyos at Panginoon.

No comments:

Post a Comment