Wednesday, January 29, 2014

Dr. JB & Nelly Alinsod

A CHRISTMAS PRAYER
November-December 2013

Ang puso ko ay nagpupuri sa Iyo, aking Panginoon, at ang aking espiritu ay nagbubunyi sa Iyo, aking Diyos, sapagkat tapat ang Iyong pagmamalasakit sa akin!  Magmula sa araw na ito, ako ay maninindigan sa Iyong mga biyaya. Ako ay pagpalain Mong lubos dahil dakila Ka, O Diyos sa Iyong mga ginawa.

O Diyos, banal ang Iyong pangalan! Ang kahabagan Mo ay sagana ang sa Iyo ay guma-galang. Sali’t salin lahi sa Iyo ay tatawag. Sila ay magpupuri sa Iyong katugunan. Ang mga palalo sa puso at sa isip, parusa ang kakamtan. Silang nagtitiwala magagalak magpakaylan man.

Panginoon, Ikaw ang nagpaparangal sa mga nagpapakumbaba. Sa Iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Hindi kami magkukulang dahil kami sa Iyo’y umaasa. Hindi kami mabibigo dahil Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang Iyong pagtulong ay tapat sa aming buong sambahayan.

Luwalhati sa Iyo, O, Diyos na makapangyarihan. Kapayapaan sa mundo ang aming dalangin ngayong kapaskuhan. Mahayag ang Iyong kagandahang loob sa sangkatauhan. Kamtin namin ang kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Magliwanag ang Iyong habag sa mga nasa kadiliman. Ang gabay Mo ang aming nais sa aming mga hakbang.

Maganap ang Iyong kalooban at kaharian dito sa aming buhay kung paanong ito ay nasusunod sa langit. Sa ngalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Hesu Kristo, amen.

Minamahal na mambabasa, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kolum na ito. Dalangin namin ang kasaganaan hatid ng Diyos ang mag umapaw sa inyong buhay sa kapaskuhang ito. Pagyamanin ng Diyos ang inyong espirtu, kaluluwa at kalusugan sa taon na darating. Tanggapin ninyo ang pag-big ng Ama, at ang kaligtasan ng Anak, ang ating Panginoong Hesus, at ang kapangyarihan at gabay ng Banal na Espiritu.


No comments:

Post a Comment